DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Workshops followup

RO
Follow up Ateliere creative 25-26 septembrie 2021

Ateliere pentru copii, noua generație de mici povestitori și expoziție cu fotografii, desene și materiale realizate

Un număr de cinci ateliere au avut loc în aer liber, în curtea Școali gimnaziale Leotești, comuna Bobicești, Olt. La activități au participat 15 copii de vârstă școlară din localitate. Atelierele au fost conduse de facilitatori locali și experți din cadrul proiectului.

Ziua 1

Prof. Simona Ciucă a condus un atelier de desen despre construcția de fântâni din zona Bobicești. Prof. Raluca Militaru a condus un atelier de desen despre tipuri de fântâni și cruci din zona Bobicești, legătura acestora cu obiceiuri, istorii și povești.

Participanții au desenat și colorat tipuri de fântâni asemănătoare celor din zona Bobicești, au discutat despre modul în care se construiesc și utilizează fântânile.

Dorian Delureanu, expert documentare foto și legătura cu autoritățile a susținut un atelier de fotografie istorică și despre fântânile din Bobicești, mediul analogic. Participanții au luat contact cu material istoric fotografic, au utilizat aparate analogice, au vizualizat fotografie veche din Bobicești legată de fântâni.

Ziua 2

Prof. Paula Banică a condus un atelier practic despre gesturi performative legate de fântâni, istorii, obiceiuri, povești. Participanții au învățat despre obiceiuri legate de fântâni din zona Bobicești și  au exersat modul în care se construiesc „păpușile de argilă” utilizate în ritualul „Muma Ploii și Tatăl Soarelui”.

Cristian Bassa, expert documentare foto, editare și comunicare a susținut un atelier de fotografie contemporană, despre fântânile din Bobicești, mediul digital și localizare a acestora. Participanții au luat contact cu materialul digital realizat, au exersat fotografia în format digital.

Începând din prima zi de atelier a fost asamblată o expoziție în curtea școlii și la parter cu fotografii cu fântâni din proiect, fotografii de arhivă, desene cu fântâni și obiecte realizare de copii pe durata atelierului. Expoziția se află astăzi într-o sală de curs a școlii din Leotești, comuna Bobicești.

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro
EN
Follow up Creative workshops 25-26 September 2021

Workshops dedicated to children, the new generation of storytellers and the photos, drawings and material cultural exhibition

A number of five workshops took place in the courtyard of Leotești Middle School, Bobiceşti Commune, Olt County. The activities were attended by 15 children from Bobicești. The workshops were led by local facilitators and experts from the project.

Day 1

Prof. Simona Ciucă run a drawing workshop on the construction of fountains in Bobicești. Prof. Raluca Militaru conducted a drawing workshop about the types of fountains and crosses in Bobicești, their connection with customs, histories and stories.

The participants drew and colored types of fountains similar to those from Bobicești, discussed how the fountains are built and used.

Dorian Delureanu, photo documentation expert, held a workshop on historical photography and about the fountains in Bobicești, the analog environment. The participants learnt about photographic historical material, old photography from Bobicești related to fountains, practiced photography using analog cameras.

Day 2

Prof. Paula Banică run a practical workshop on performative gestures related to fountains, histories, customs, stories. The participants learned about the customs related to the fountains in the Bobicești area and practiced the way in which the “clay dolls” used in the ritual “Muma Ploii and the Father of the Sun” are built.

Cristian Bassa, photo documentation expert, conducted a contemporary photography workshop about the fountains in Bobicești, the digital environment and their location. The participants got in touch with the digital material made, practiced photography in digital format.

Starting from the first day of the workshop, an exhibition was assembled in the school yard and on the ground floor with photos of fountains from the project, archival photos, drawings of fountains and objects made by children during workshops. Nowadays, the exhibition is hosted by Leotești School, Bobicești commune.

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.