DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Post June Workshop.

(RO)

Proiect Dialog
A 4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”
A 4.2 Activarea circuitului cultural pilot și revitalizarea participativă a peisajului fântânilor dintr- o zonă a Olteniei, prin agenți „povestitori locali”

Atelier off-line și online 20 iunie 2021
Atelier „de fântânit” – discuții și lecții învățate

În data de 20 iunie 2021 a avut loc un atelier de „fântânit” împreună cu povestitorii locali pe care i-am întâlnit la Bobicești, Olt și cu care am interacționat pe durata activității de teren și la crearea hărții fântânilor. Împreună cu povestitorii locali am activat traseul performativ al fântânilor cu cele două circuite ale sale.

Atelierul a avut loc atât la Bobicești, în aer liber, la „Fântâna Miresei” din centrul comunei (Strada Bobicești 54, Bobiceşti 237035), cât și online prin Google Meet.

La atelier au participat peste 50 de persoane (la fața locului, dar și în mediul digital).

Dorim să le mulțumim pe această cale tuturor participanților și povestitorilor noștri pentru timpul petrecut împreună.

Iată și câteva impresii primite de la participanții la atelier:

„Până acum vreo 30 de ani, prin sat sau pe câmp îți potoleai setea de la prima fântână fără să te’ndoiești de bunătatea apei. Un colț de sat, fiecare de-ar curăță, țara’ntreaga mai frumos ar arăta. Așa că dăruiți-vă unui colț cu toată energia!” (P.I.)

„Uităm, cel mai adesea, semnificația lucrurilor sențiale. Uităm și faptul că în spatele acestor lucruri sînt istorii personale și evenimente din viața comunității. Atelierul a fost o lecție de viață, cu oameni frumoși și pasionați de ceea ce fac. Felicitări, keep on going on și încă o dată, mulțumesc pentru că mi-ați oferit o dimineață de duminică altfel.” (M.R.)

„Am participat cu mare drag la acest atelier, sunt îndrăgostit de sat , sunt născut la sat!” (E.M.)

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

(EN)

Dialog Project
A 4 Performative Cultural Trail “Fountains of the South”
Activity 4.2 Activation of the pilot cultural trail and participatory revitalization of the fountain landscape in an area of Oltenia, through “local storytellers” agents

Off-line and online workshop 20 June 2021
Workshop “around fountains”- discussion and lessons learned

On 20 June 2021a workshop took place on “fountains” together with the “local storytellers” that we met in Bobicești, Olt and with whom we interacted during the fieldwork and while drafting the map of the fountains. Together with the local storytellers we activated the performative trail of the fountains with its two circuits.

The workshop took place both in Bobiceşti, both outdoors, at the “Bride’s Fountain” placed in the center of the commune (Bobiceşti Street 54, Bobicesti 237035) and online via Google Meet.

More than 50 people overall attended the workshop (on site, but also via web).
We would like to thank all our participants and storytellers for the time spent together.

Here are some testimonials received from our workshop participants:

„Until about 30 years ago, in the village or in the field, you quenched your thirst from the first fountain without doubting the quality of the water. (…) A corner of the village, every one would clean, the whole country would look nicer”. So take care of a village with all your energy!” (PI)

„Very often we forget the meaning of essential things. We also forget that behind these things are personal histories and events of a community life. The workshop was a life lesson, with beautiful people who are passionate about what they do. Congratulations, keep on going on and once again, thanks for giving me a different Sunday”. (MR)

„I participated with great pleasure in this workshop, I am in love with the village, I was born in the countryside!” (EM)

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.