DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Fountains of the South Map

(RO)

Proiect Dialog
A 4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”
A 4.2 Activarea circuitului cultural pilot și revitalizarea participativă a peisajului fântânilor dintr- o zonă a Olteniei, prin agenți „povestitori locali”

Având în vedere organizarea la fața locului, dar și online a Zilelor „Fântânilor Sudului” și a parcurgerii traseului performativ – circuit cultural pilot, alcătuit din două părți, am prevăzut în „Planul de activare a circuitului-etape de vizitare” realizarea digitală a acestuia.

Traseul performativ digital va fi utilizat de publicul de la fața locului pentru orientarea pe hartă, dar și de către publicul din mediul digital, care va putea parcurge virtual și independent traseul cu toate gesturile performative. Traseul digital are un rol incluziv, deoarece este un instrument construit pentru a oferi acces la cultură și persoanelor cu mobilitate redusă.

Traseul performativ digital cuprinde fotografii realizate de Cristian Bassa și Dorian Delureanu, descrieri ale fântânilor geolocalizate incluse pe cele două circuite realizate de Roxana Deca. Traseul performativ digital va include și instalația video „Ce vede o fântână” realizată de Cristina Irian, montaj și sunet Iulia Pană și secvențe video cu povestitorii locali, care vor fi adăugate pe parcurs, prin care sunt prezentate: povești despre felul în care se construiește o fântână, tipuri de fântâni din Bobicești, gesturi și practici legate de fântâni, obiceiuri și ritualuri legate de fântâni, povești și întâmplări locale legate de fântânile din Bobicești, parte a programului de performance și narativ.

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


Fântânile Sudului v3.1 (30.06) – all map data (photos, description, archive photos, gps) from Trail 1 (green) and Trail 2 (blue) fountains. (Traseu 1 – verde, Traseu 2 – albastru)

Fântânile Sudului v3.2 (08.07) – added video “What does a fountain see?” to 17 Fântâna de la Livezi (Belgun)

Fântânile Sudului v3.3 (10.07) – added all map data (photos, gps) from other fountains (yellow); added 2 new hidden fountains (number 58 and 59)

Fântânile Sudului v3.4 (07.08) – added video material for fountains 14, 29, 32, 37, 39.

Fântânile Sudului v3.5 (13.08) – added video material for fountains 16, 22, 24, 32, 34, 46, 49. 


(EN)

Dialog Project
A 4 Performative Cultural Trail “Fountains of the South”
Activity 4.2 Activation of the pilot cultural trail and participatory revitalization of the fountain landscape in an area of Oltenia, through “local storytellers” agents

Considering the organization on site, but also online of the Days of the “Fountains of the South” and of the completion of the performative route – pilot cultural circuit, made up of two parts, we prepared its digital route.

The digital performative route will be used by the public on site for orientation on the map, but also by the public in the digital environment, who will be able to visit – virtually and independently – the route with all the performative gestures. The digital route has an inclusive role, as it is a tool built to provide access to culture and people with reduced mobility.

The digital performative route includes photos made by Cristian Bassa and Dorian Delureanu, descriptions of the geolocated fountains included on the two circuits, written by Roxana Deca. The digital performative route will also include the video installation “What a fountain sees” made by Cristina Irian, editing and sound by Iulia Pană and video sequences with local storytellers, which will add on parks, through which they are presented: stories about how to build a fountain, types of fountains from Bobicești, gestures and practices related to fountains, customs and rituals related to fountains, stories and local events related to fountains from Bobicești, part of the performance and narrative program.

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.